În anul școlar 2017-2018, Liceul Tehnologic Special Bivolărie recuperează şi integrează social 154 de
copii cu deficienţe de auz din 13 județe și din Republica Moldova. 148 de copii provin din familii, 4 din
asistență maternală și 2 din centre de plasament. Toți cei 154 de copii sunt interni semestrial.

La Liceul Tehnologic Special Bivolărie sunt şcolarizaţi copii cu deficienţe de auz pentru:
       - învăţământ preşcolar
       - învăţământ primar 
       - învăţământ gimnazial
       - învăţământ liceal

       - învăţământ profesional.

Grădiniţa Liceul Tehnologic Special Bivolărie
Grădiniţa din unitatea noastră asigură un mediu educaţional bazat pe siguranţa şi sănătatea copiilor, care implică atât familia cât şi comunitatea prin parteneriatele pe care le desfăşoară cu grădiniţele din învăţământul de masă.
Scopul cadrelor didactice este acela de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor atât din punct de vedere fizic cât și educațional.
În anul școlar 2017-2018, funcționează două grupe:

  • nivelul I(3-5 ani)
  • nivelul II(5-7).

Copiii sunt îndrumați de cadre didactice bine pregătite din punct de vedere profesional.


Aspecte din cadrul activităţilor desfăşurate la grupe 

 

Învăţământ primar 

În ciclul primar, copiii îşi însuşesc noţiuni de bază cu care operează pe tot parcursul şcolarităţii, precum şi tehnici elementare ale activităţii intelectuale. 

Pe baza limbajului mimico-gestual - limba maternă a persoanei cu deficiență de auz - se construiește limbajul verbal cu accent pe formarea vocabularului activ, bogat în cuvinte.

Activitățile de învățare desfășurate la clasă sunt realizate conform programelor școlare în vigoare, adaptate la nivelul elevilor cu deficiență de auz.

Pentru optima receptare a conținuturilor sunt îmbinate metodele clasice cu cele moderne și este utilizat un bogat material didactic intuitiv.

 


Pe lângă disciplinele din trunchiul comun, o importanţă deosebită se acordă activităţilor de terapii specifice de compensare (logopedie, audiologie, cultură fizică medicală, asistenţă psihologică), având în vedere integrarea cât mai eficientă a acestor copii în societate. 


Clasele de gimnaziu 

În prezent funcţionează 3 clase gimnaziale cu elevi deficienţi de auz. 
Elevii studiază după programa de la învăţământul de masă, adaptată în funcţie de vârstă şi gradul de deficienţă al elevilor. În procesul instructiv-educativ, profesorii utilizează atât metode generale de învăţământ, cât şi metode specifice tipului de deficienţă. Temele pentru a doua zi sunt rezolvate sub îndrumarea unui personal didactic calificat: profesori-educatori. 
La sfârşitul ciclului gimnazial, elevii susţin examenele naţionale alături de elevii din învăţământul de masă. Până în prezent, promovabilitatea participanţilor a fost de 100%.

 Învăţământ liceal 

Domeniul de pregătire profesională: Electronica automatizări
Calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul
Nivel de pregătire profesională 4
Ocupații COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

  • 351101 operator calculator electronic şi reţele
  • 351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele
  • 351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice.

* Lista ocupaţiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu.

Absolventii care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații în domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. 

 

Învățământ profesional

Domeniul de pregătire profesională: Turism si alimentatie
Calificare: cofetar-patiser
Nivel de pregătire profesională 3
Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

  • 751202 Cofetar
  • 751203 Patiser

* Lista ocupaţiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu.

Absolventii care dobândesc aceasta calificare pot practica și alte ocupații în domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

 

 

Deoarece integrarea elevilor cu deficienţă de auz în societate după terminarea studiilor este unul dintre obiectivele şcolii noastre, se pune un mare accent pe activitatea practică în cadrul orelor de specialitate. Şcoala dispune de un laborator de electronică, un laborator de informatică, un laborator de cofetărie-patiserie unde elevii de liceu  şi profesională îşi desfăşoară cu precădere orele la Cultură de specialitate şi Instruire practică.